Tag: پارکت چوبی در فضاهای وسیع

ترتیب پارکت چوبی در فضاهای وسیع
28 بهمن 1402

ترتیب پارکت چوبی در فضاهای وسیع

نکات مهم در ترتیب پارکت چوبی در فضاهای وسیع الگو و ترتیب پارکت چوبی یکی از اولین موارد جلب توجه کننده با ورود به هر فضایی است. علاوه بر چیدمان پارکت چوبی باید ترتیب تمام عناصر موجود در فضا و تناسب آن را با…