Tag: ترموود و سنگ

مقایسه بین ترموود و سنگ
14 آبان 1401

مقایسه بین ترموود و سنگ

ترموود و سنگ تفاوت‌های زیادی دارند؛ بنابراین می‌توان به‌خوبی به مقایسه بین ترموود و سنگ پرداخت. البته این دو مصالح دارای شباهت‌هایی نیز هستند. به‌طورکلی ترموود (thermowood) نسب به سنگ زیباتر است و تنوع بیشتری دارد. اما در اغلب موارد سنگ‌ها مقاومت بیشتری از…