پروژه مهندس فرهنگ - دارآباد | اجرای پارکت

پروژه مهندس فرهنگ - دارآباد | اجرای پارکت

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در دارآباد تهران است که در سال 1396 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس فرهنگ

محل اجرا : دارآباد - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

قرنیز تمام چوب راش آلمان با همرنگی گردو