پروژه مهندس عرفان - نور | دکینگ

پروژه مهندس عرفان - نور | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در نور تهران است که در سال 1398 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس عرفان

محل اجرا : نور - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

THERMORY THERMO SY PINE CLEAR UTV C1 INTENSE E/M 20*138

GK PINE BATTENS TYPE A TREATED UC3 25*50

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN  OLD EDITION 27*120

GK PINE C24 KD TREATED UC3 45*70