پروژه مهندس سلطان زاده - نرسیده به متل قو | دکینگ

پروژه مهندس سلطان زاده - نرسیده به متل قو | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه نرسیده به متل قو مازندران است که در سال 1393 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس سلطان زاده

محل اجرا : نرسیده به متل قو - مازندران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic pine one side planed one side grooved 27*145 – VA – falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.00

Nordic pine sawn wood  36*47 mm VA-quality pressure boil class IV Length:3