پروژه مهندس جهانیان - لواسان | دکینگ

پروژه مهندس جهانیان - لواسان | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در لواسان تهران است که در سال 1390 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس جهانیان

محل اجرا : لواسان - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic Spruce Thermo Profile A-10 21*146 mm u/s falling quality endmatched Length : 4.20

Nordic pine sawn wood  37/5*50 mm VA-quality pressure boil class IV-Length: 3.60