پروژه مهندس بینا - باشگاه انقلاب | دکینگ

پروژه مهندس بینا - باشگاه انقلاب | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در باشگاه انقلاب تهران است که در سال 1389 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس بینا

محل اجرا : باشگاه انقلاب - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic Spruce Thermo PARALLELOGRAMM 21*140mm US falling quality Length 4.20

Douglas fir DECKING, one side riffled one side grooved 27*138 mm falling quality – length: 4.20

Nordic pine sawn wood  37/5*50 mm VA-quality pressure boil class IV-  Length: 3.60

Nordic PINE one side planed one side grooved 26*146mm VA-falling quality pressur boiled class IV brown Length : 3.00/4.20