شرکت خانه ایده آل رویای سفید - خیابان فیاضی | دکینگ

شرکت خانه ایده آل رویای سفید - خیابان فیاضی | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خیابان فیاضی تهران است که در سال 1398 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : شرکت خانه ایده آل رویای سفید

محل اجرا : خیابان فیاضی - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN  OLD EDITION 120*27

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 1200*72*63