s
پارکت Kaypannier - پروژه دارآباد
تعداد بازدید: 2036تعداد نظرات: 0
1395/06/03 - 12:43

پارکت Kaypannier - پروژه دارآباد

پارکت چوبی از جنس چوب خالص به غیر از زدودن آفات ، می تواند چندین بار بازسازی شود (سمباده و لاک زده شود تا آسیبهای سطحی آن برطرف شود

پارکت چوبی از جنس چوب خالص به غیر از زدودن آفات ، می تواند چندین بار بازسازی شود (سمباده و لاک زده شود تا آسیبهای سطحی آن برطرف شود).

پارکت Keypannier
پارکت Kaypanier
پارکت keypannier