تعداد بازدید: 800تعداد نظرات:

5layer- 52× 3000

ابعاد : 52×3000×(6000-5000) میلی متر
قیمت : 0