اجرای چوب آکویا در نما
چوب ترمو در نمای پروژه شریعتی
کلیپ اجرایی چوب ترمو در نمای ساختمان شریعتی